Zawartość instrukcji

 1. Panel administracyjny strony www. Zarys funkcjonalności
 2. Podstawowe operacje
  1. Modyfikowanie zawartości
  2. Wizualny edytor tekstowy
  3. Wprowadzanie elementów graficznych
 3. Moduły
  1. Strony
   1. Lista stron
   2. Zmiana kolejności wyświtlania
   3. Dodawanie i edycja
   4. Usuwanie
  2. Aktualności/Newsy
   1. Dodawanie i edycja aktualności
  3. Galerie
  4. Zdjęcia
  5. Newsletter
   1. Administracja newsletterem i subskrybentami
   2. Tworzenie newslettera
   3. Wysyłanie newslettera
   4. Newsletter powitalny
   5. Zarządzanie subskrybentami
   6. Konfiguracja newslettera
  6. Konfiguracja
 1. Panel administracyjny strony www. Zarys funkcjonalności
 2. Podstawowe operacje
  1. Modyfikowanie zawartości
  2. Wizualny edytor tekstowy
  3. Wprowadzanie elementów graficznych
 3. Moduły
  1. Strony
   1. Lista stron
   2. Zmiana kolejności wyświtlania
   3. Dodawanie i edycja
   4. Usuwanie
  2. Aktualności/Newsy
   1. Dodawanie i edycja aktualności
  3. Galerie
  4. Zdjęcia
  5. Newsletter
   1. Administracja newsletterem i subskrybentami
   2. Tworzenie newslettera
   3. Wysyłanie newslettera
   4. Newsletter powitalny
   5. Zarządzanie subskrybentami
   6. Konfiguracja newslettera
  6. Konfiguracja

 

Panel administracyjny strony www. Zarys funkcjonalności

Panel administracyjny do obsługi strony internetowej to narzędzie, które pozwala w prosty i szybki sposób modyfikować oraz uzupełniać treść strony internetowej. Obsługa panelu nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu technik tworzenia stron internetowych by móc z niego korzystać. Wystarczy umiejętność posługiwania się komputerem na poziomie podobnym do tego, który jest wymagany do obsługi poczty elektronicznej.

Na powyższym zrzucie ekranu widać główne okno Panelu Administracyjnego, który pozwala na zarządzanie treścią strony www.

Zależnie od posiadanej wersji prezentowana w tej instrukcji konfiguracja modułów panelu administracyjnego może się różnić od tej, którą Państwo posiadają.

powrót | powrót

Podstawowe operacje

Modyfikowanie zawartości

Każdy moduł (np. Strony, Aktualności) posiada podobne możliwości. W skład modułu wchodzą elementy, które mogą być dodawane, edytowane bądź usuwane. Wyjątkiem jest tu moduł Konfiguracja, który posiada jedynie możliwość edytowania elementów.

Dostęp do opcji modułu znajduje się w oknie wyświetlającym listę elementów. Po wybraniu jednego z modułów, na górnym pasku nad listą pojawią się przyciski opcji.

Powyższy obraz pokazuje wybrany moduł z opcjami pozwalającymi na wyświetlenie listy wszystkich elementów, dodanie nowego elementu bądź wyświetlenie opcji konfiguracyjnych związanych z wybranym modułem.

Każdy element podlega możliwości edycji bądź usunięcia. Ikony akcji (edytuj, usuń...) znajdują się w kolumnie Opcje na liście elementów. Obrazuje to poniższy rysunek.powrót

Wizualny edytor tekstowy

- pogrubienie tekstu
- kursywa
- podkreślenie
- przekreślenie
- wyrównanie tekstu do lewego marginesu
- wyrównanie tekstu do środka
- wyrównanie tekstu do prawego marginesu
- wyrównanie tekstu do obu marginesów (justowanie)
Lista rozwijana "Styl" - wybór dodatkowego stylu pisania tekstu
Lista "Paragraf" - wybór jednego ze standardowych sposobów wprowadzania tekstu (Nagłówej 1, 2, 3... paragraf)
Lista "Rodzaj czcionki" - wybór kroju czcionki
Lista "Rozmiar czcionki" - wybór rozmiaru czcionki

- wycinanie tekstu i zebranie do schowka
- kopiowanie tekstu do schowka
- wklejenie tekstu ze schowka (w niektórych przeglądarkach ta opcja może nie być dostępna, można jednak użyć kombinacji klawiszy Ctrl + V)
- rozpoczęcie listy wypunktowanej, gdy zaznaczonych jest kilka wierszy teksu, oddzielonych od siebie znakami nowej linii (enter)
- rozpoczęcie listy numerowanej, zastosowanie w przypadku wierszy jak wyżej
- cofanie wcięcia w tekście o jeden znak tabulacji (akapit)
- przesuwanie tekstu o jeden znak tabulacji (akapit)
- wstawienie cytatu
- cofanie wprowadzonych zmian
- ponawianie zmian
- wstawienie odnośnika - użycie tej opcji możliwe jest tylko przy zaznaczonym tekście
- usunięcie odnośnika z zaznaczonego tekstu
- wstawianie/usuwanie kotwicy - kotwica jest elementem pozwalającym stworzyć stały punkt odniesienia w tekście, do którego możemy się odwoływać za pomocą odnośników (linków)
- wstawianie grafiki, zdjęć i obrazków czytaj więcej
- czyszczenie kodu ze zbędnych elementów, pozwala zwiększyć szybkość ładowania strony. Tą operację należy wykonywać po wklejeniu tekstu z programu Microsoft Word, bądź podobnego edytora tekstu
- informacje o edytorze
- włączenie trybu HTML - pozwala na modyfikowanie kodu dokumentu
- wstawienie aktualnej daty
- wstawienie aktualnej godziny
- zmiana koloru tekstu
- zmiana koloru podświetlenia

- wstawienie tabeli
- zmiana właściwości zaznaczonego wiersza
- zmiana właściwości komórki
- wstawienie wiersza przed zaznaczonym
- wstawienie wiersza po zaznaczonym
- usuwanie wiersza
- wstawianie kolumny przed zaznaczoną
- wstawianie kolumny po zaznaczonej
- usuwanie kolumny
- podział komórki
- połączenie komórek
- wstawianie linii poziomej
- usuwanie formatowania tekstu
- pokazywanie/ukrywanie niewidocznych elementów
- przekształcanie tekstu w indeks dolny
- przekształcanie tekstu w indeks górny
- wstawianie symbolu
- wstawianie filmów typu Adobe Flash / Real Media / Windows Media Player bądź Apple QuicTime
- wstawianie poziomej linii o zmiennej szerokości

powrót
Wstawianie zdjęć, grafiki i obrazów

Na powyższym rysunku pokazane jest okno wstawiania obrazu do dokumentu. W polu "URL obrazka" należy wstawić adres względny bądź bezwzględny obrazu, który chcemy wyświetlić. Nie trzeba pamiętać adresu serwera i pliku, można użyć ułatwienia w postaci panelu zarządzania plikami. Widoczna po prawej stronie pola ikona powoduje pojawienie się okna menadżera plików.

Po prawej stronie okna widoczna jest lista dostępnych plików. Aby wstawić dany obraz wystarczy zaznaczyć go, klikając w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwy. Wtedy w sekcji "File information" pojawią się informacje o pliku oraz przycisk "Select". Jego kliknięcie spowoduje zamknięcie okna menadżera i wstawienie adresu obrazu do pola "URL obrazka" w poprzednim oknie. Wystarczy zatwierdzić operację i obrazek pojawi się w oknie edytora.

Menadżer plików pozwala nie tylko na dodawanie istniejących na serwerze obrazów, ale też na wstawianie nowych. Służy do tego opcja "Upload", znajdująca się w górnym pasku . Użycie jej powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można wskazać, który chcemy załadować z naszego komputera.

Wstawianie obrazu sprowadza się do wskazania go na komputerze, za pomocą opcji "Przeglądaj" i kliknięcia przycisku "Upload". Zależnie od wielkości plików operacja może trwać nawet i kilkadziesiąt sekund. W czasie ładowania pojawia się animowana ikona informująca o trwaniu procesu. Po zakończeniu działania, pole nazwy zostanie wyczyszczone wtedy można zamknąć okno.

Menadżer plików pozwala na pełne zarządzanie nimi - można więc usuwać zaznaczone pliki, przenosić je do innych katalogów i tworzyć nowe katalogi.

powrót
Wstawianie odnośników

Wstawianie odnośników sprowadza się do podania adresu strony, która ma pojawić się po kliknięciu. W tym celu należy wpisać adres strony w polu "Link URL". Jeżeli strona ma się otworzyć w nowym oknie, należy zaznaczyć opcję "Otwórz w nowym oknie" w sekcji "Cel"

Możliwe jest także wstawianie odnośnika do fragmentu tekstu, który wcześniej został oznaczony kotwicą. W tym celu należy wybrać nazwę kotwicy w polu "Kotwice", pamiętając o tym aby pole "Link URL" pozostawić puste.

Operacja wstawiania odnośników do plików jest identyczna jak w przypadku wstawiania obrazów. Wystarczy kliknąć na ikonę obok pola "Link URL" aby otworzyć menadżera plików.

powrót

Wprowadzanie elementów graficznych

Wprowadzanie elementów graficznych, takich jak zdjęcia i obrazy za pomocą formularza (nie menadżera plików dostępnego z poziomu edytora tekstu opisanego powyżej) powoduje utworzenie czterech wersji obrazka. Zależnie od modułu są prezentowane różne wersje obrazu. W panelu konfiguracyjnym znajdują się opcje pozwalające określić rozmiary poszczególnych kopii obrazka. Każdy wymiar podawany jest jako szerokość dłuższej z krawędzi. Podając na przykład liczbę 200 otrzymamy obraz, którego dłuższa krawędź będzie wynosić dokładnie 200px a krótsza zostanie przeskalowana tak, aby zachować proporcje obrazu.

System tworzy cztery wersje obrazka. Są to:

powrót

Moduły

Strony

Lista stron

Strony z tekstem mają w systemie strukturę hierarchiczną. Onacza to, że każda strona oprócz właściwej treści może posiadać podstrony, które także mogą posiadać treść i podstrony. Zależnie od wersji systemu na właściwej stronie lista stron może znajdować się np. na górnym pasku, pod bannerem strony natomiast lista podstron jest wyświetlana w słupku po lewej stronie.

W panelu administracyjnym na liście stron jest wyświetlany zawsze jeden poziom w hierarchii. Bezpośrednio po przejściu do modułu strony w tabeli elementów znajdują się strony z najwyższego (głównego) poziomu. Aby wyświetlić podstrony należące do danej strony należy kliknąć na jej nazwie.

Na każdej ze stron można przeprowadzić następujące operacje:

- zamiana kolejności strony z poprzednim elementem (o ile istnieje)

- zamiana kolejności strony z następnym elementem (o ile istnieje)

- edycja treści strony

- usunięcie strony

powrót

Zmiana kolejności wyświetlania stron

Strony na właściwej witrynie www są wyświetlane zgodnie z kolejnością, w jakiej pojawiają się w panelu administracyjnym. Aby zmodyfikować tą kolejność należy przesunąć daną stronę w górę bądź w dół aż do osiągnięcia żądanego położenia.

powrót

Dodawanie i edycja stron

Dodawanie nowej strony bądź edycja istniejącej wymaga wypełnienia formularza prezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.


Wypełnienie części z widocznych pól jest wymagane. Do tych pól należą:

Ponad polami Nazwa i Treść znajduje się ikona flagi. Informuje ona w jakim języku jest wprowadzana treść (podobnie jak oznaczenia w nawiasach obok etykiet Nazwa i Treść). Jeśli na liście znajduje się więcej ikon, kliknięcie na jednej z nich powoduje przęłączenie formularza w edycję treści w wybranym języku. Ilość języków, w których można wprowadzać treść zależna jest od wykupionego pakietu oraz od ustaleń związanych z Państwa zamówieniem.

Pozostałe pola są polami opcjonalnymi, których wypełnienie nie jest wymagane do utworzenia nowej strony

powrót

Usuwanie stron

Usuwanie strony pozwala na usunięcie wybranej strony. Elementy podrzędne, jeśli istnieją, zostają wtedy przeniesione poziom wyżej. Przed próbą usunięcia strony wyświetlone zostaje wyświetlona prośba o potwierdzenie usuwania.

powrót

Aktualności/Newsy

Panel Aktualności pozwala na wprowadzanie krótkich informacji, które są wyświetlane w dziale Aktualności w witrynie www.

Lista aktualności wyświetla wszystkie rekordy w kolejności od najmłodszego do najstarszego. Kliknięcie na tytule wiadomości pozwala na przejście do strony głównej i wyświetlenie pełnej treści wiadomości. Operacje możliwe do przeprowadzenia na każdym wpisie to edycja oraz usuwanie.

powrót

Dodawanie i edycja aktualności

Dodawanie i edycja newsów sprowadza się do wypełnienia prostego formularza. Obrazuje to poniższy rysunek.

Pola wymagane do utworzenia nowego wpisu to Tytuł oraz treść. Aktualności to panel związany z lokalizacją serwisu, więc posiada możliwość tworzenia wpisów we wszystkich językach, jakie są dostępne w serwisie.

Dodatkowe, nieobowiązkowe pole to Obraz. Załadowane zdjęcie będzie wyświetlane w formie miniatury obok skrótowej listy Aktualności oraz w lewym górnym rogu w widoku pełnej treści wpisu. W przypadku, gdy zdjęcie nie zostanie załadowane wyświetlany jest domyślny obrazek.

powrót

Galerie

Galerie to katalogi, które mogą przechowywać obrazy. Aby wprowadzić jakiekolwiek zdjęcia do strony www należy najpierw utworzyć nową galerię.

Podobnie, jak w przypadku stron moduł galerie może posiadać strukturę hierarchiczną i każda galeria może zawierać podgalerię. W szczególnych przypadkach, jak na przykład wybranie innego sposobu prezentacji zdjęć niż tradycyjny HTML (np. w postaci galerii flash) moduł Galerie posiada strukturę zwykłej listy, jak na przykład moduł aktualności.

Poniższy panel pokazuje moduł Galerie z wyświetloną listą rekordów.

Podobnie jak w przypadku modułu strony każdy element może być edytowany, usunięty i przeniesiony w górę bądź w dół. Moduł Galerie posiada dodatkową opcję, która pozwala na podgląd zawartych w galerii obrazów.

Wyświetlenie obrazów zawartych w galerii jest możliwe przez kliknięcie na ikonę lupy

powrót

Zdjęcia

Moduł zdjęcia jest ściśle związany z modułem Galerie. Aby wprowadzić jakiekolwiek zdjęcia należy najpierw utworzyć przynajmniej jedną galerię, do której będą przypisywane w przyszłości zdjęcia.

Główny panel zdjęć przed wyświetleniem załadowanych obrazów wymaga wybrania jednej z istniejących galerii.

Wybranie galerii powoduje wyświetlenie listy zdjęć w postaci miniatur, z których każda może być edytowana bądź usunięta.

Jeśli miniatura wydaje się zbyt mała, żeby np. dokładnie zidentyfikować zdjęcie, można ją powiększyć. Wystarczy kliknąć na miniaturę, co spowoduje pokazanie dużego zdjęcia, które przysłoni Panel administracyjny. Kliknięcie poza obrazem powoduje powrót do panelu.

powrót

Newsletter

Administracja newsletterem i subskrybentami

Na moduł newslettera składają się dwa elementy panelu administracyjnego. Pierwszy to panel pozwalający na zarządzanie subskrybentami, można w nim dodawać, usuwać oraz edytować adresy e-mail osób zapisanych na listę.

Panel Newsletter pozwala na tworzenie bogatych w treść i grafikę listów, które następnie mogą zostać wysłane do wszystkich subskrybentów.

powrót

Tworzenie newslettera

Newsletter może być listem elektronicznym (email) zapisanym w postaci kodu HTML. Dzięki temu kodowaniu, wiadomość może zawierać wszystkie elementy tego języka. Możliwe jest więc wstawienie m. in. zdjęć, tabel, listy wypunktowanej oraz numerowanej, odnoścników (linków), wybór wielkości, kroju oraz koloru czcionki, czy też zmiana wyrównania teksu.

Tworzenie i edycja treści odbywa się za pomocą wbudowanego edytora tekstowego, którego opcje opisane są w rozdziale "Wizualny edytor tekstowy".

Uwaga!

Dodając pliki graficzne należy pamiętać aby były one odpowiednio małych rozmiarów, ponieważ większość skrzynek pocztowych akceptuje załączniki o wielkości maksymalnie 10MB.


Wysyłanie newslettera

Wysłanie newslettera sprowadza się do użycia opcji "Wyślij", ukrytej pod postacią ikonki - strzałki skierowanej w prawo

Wybranie opcji "Wyślij" powoduje uruchomienie procesu wysyłania listu do wszystkich odbiorców. Operacja ta może być długotrwała, jeśli czytelników jest dużo. W czasie trwania operacji w prawym górnym rogu, nad nagłówkami tabeli będzie wyświetlana animacja oznaczająca wysyłanie. Po zakończeniu ikona zniknie a po lewej stronie pojawi się potwierdzenie wysłania. W przypadku niepowodzenia zostanie wyświetlony komunikat informujący o przyczynie błędu. W razie niejasnego komunikatu błędu prosimy o skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za stworzenie Państwa strony www.

powrót

Newsletter powitalny

Użytkownicy zapisujący się na subskrybcję otrzymują list powitalny. Wysyłany list jest pierwszym na liście w modułe Newsletter i nie może być usunięty. Możliwa jest jedynie jego edycja.

Aby dezaktywować Newsletter powitalny należy edytować jego treść i wyczyścić pole Tytułu oraz Treści.

powrót

Zarządzanie subskrybentami

Subskrybenci dodają swoje adresy wpisując się do formularze rejestracyjnego na stronie głównej. Jeśli adres e-mail jest poprawny, zostanie on dodany do listy czytelników.Administrator może usuwać czytelników, edytować ich adresy albo dodawać nowych.
Aby się wypisać z biuletynu użytkownik może użyć opcji wypisania, znajdującej się na końcu każdego newslettera.

powrót

Konfiguracja newslettera

Klikając na opcje konfiguracyjne newslettera administrator może zmienić następujące elementu modułu.
email nadawcy - opcja ta odpowiada za adres, który będzie widniał w polu nadawcy newslettera
nazwa nadawcy - nazwa ta poprzedza adres email w polu nadawcy listu
tekst informujący o możliwości wypisania - tekst z informacją i linkiem do wypisania z newslettera, dołączany do każdego listu

powrót

Konfiguracja

Moduł konfiguracyjny pozwala na zmianę niektórych parametrów systemu zarządzania treścią, które mają wpływ na wyświetlanie elementów na stronie www. Dostęp do tego panelu może nastąpić poprzez wybranie opcji Konfiguracja z listy modułów bądź też poprzez wybranie opcji Konfiguracja znajdującej się nad listą elementów danego modułu.

A. Dostęp do pełnej listy opcji konfiguracyjnych

B. Dostęp do konfiguracji wybranego modułu

W przypadku wybrania opcji A zostanie wyświetlona pełna lista możliwości konfiguracyjnych, które odnoszą się do różnych modułów.

Wybranie możliwości B wyświetla tylko opcje konfiguracyjne związane z wybranym modułem.

Każda opcja konfiguracyjna może być edytowana.

powrót